UPPHOVSRÄTTSLIGA INTÄKTER

Upphovsrättsliga intäkter är ersättning för musikanvändning exempelvis i radio och tv, dataspel, reklamfilm, eller i bakgrunden på restauranger. Intäkterna tillfaller kompositörer, arrangörer, textförfattare, musiker, artister, musikförlag, musikbolag och producenter. 

2015 stod upphovsrättsliga intäkter för 25 procent av musikbranschens totala omsättning. Upphovsrättsliga intäkterna uppgick till 2,3 miljarder kronor, vilket motsvaras av en ökning med sex procent jämfört med 2014. Det är framförallt exportintäkterna som bidragit till uppgången. Totalt växte de med 14 procent jämfört med föregående år till 778 miljoner kronor.

De upphovsrättsliga intäkterna i Sverige idag drivs av onlineutvecklingen. För bara tre år sedan såg det annorlunda ut. Då var exempelvis intäkterna från användning av bakgrundsmusik i offentliga sammanhang större än de sammanlagda intäkterna från strömmande musiktjänster, webbradio, poddar och musik i rörlig bild online. Tittar vi ännu längre tillbaka var så kallade mekaniska rättigheter förknippade med mångfaldigande av fysisk exemplarframställning en intäktskälla att räkna med. Sedan 2009 har denna typ av upphovsrättslig intäkt halverats. Marknaderna för musikanvändning förändras, och på senare år har synkroniseringsrättigheter bringat växande intäkter till musikrättighetshavarna.

Diagrammet och tabellen i den följande framställningen visar de upphovsrättsliga intäkternas utveckling över tiden. Intäkterna kan indelas i sex övergripande kategorier. Framföranderättigheter är den enskilt största kategorin. Den utgörs av intäkter från licenser för användning av bakgrundsmusik på restauranger, hotell, konserter och biografer och andra offentliga miljöer, samt musik i kommersiell och public service-tv, radio och närradio. De totala intäkterna för denna användning uppgick år 2015 till drygt 1,3 miljarder kronor.

När musik konsumeras online, via exempelvis Spotify eller iTunes uppstår tekniskt sett både en typ av framförande och en typ av mekanisering. De intäkter som skapas till följd av onlinelyssnandet följer vi i kategorin online. Onlineområdet uppgick 2015 till 482 miljoner kronor. Tillväxttakten mattades av från 30 procent mellan 2013 och 2014 till 20 procent mellan 2014 och 2015.

Intäkterna från licensiering av mekaniska rättigheter minskade ungefär en femtedel jämfört med 2014, vilket hänger samman med att försäljningen av musik i fysiska exemplar minskar. De mekaniska upphovsrättsliga intäkterna uppgick till 135 miljoner kronor 2015. 

Intäkter från synkroniseringsrättigheter ökade för andra året i rad, från 171 miljoner kronor 2014 till 210 miljoner kronor år 2015 vilket motsvaras av en uppgång på 23 procent. De svenska musikförlagen ser en ökande trend generellt samtidigt som det sker en del omfördelning av marknadsandelar mellan musikförlagen på de stadigare delarna såsom mekaniska-, framförande- och onlinerättigheter där det råder fortsatta internationella framgångar för svenska upphovspersoner. Synkroniseringsrättigheterna brukar sägas fluktuera kraftigt mellan åren, men har på exportsidan fyrdubblats sedan 2010. Grafiska rättigheter minskar enligt trenden och jämnt fördelat hos förlagen.

Privatkopieringsersättning och vidaresändningsersättning uppgick till 59 miljoner kronor. Kabelersättningar nästan fördubblades jämfört med föregående år samtidigt som kopieringsrelaterade intäkter minskade. Detta då kopiering för enskilt bruk minskar till förmån för strömmad konsumtion. Den sammantagna uppgången var 28 procent.

Kategorin övriga intäkter inbringade 93 miljoner kronor under 2015. De utgjordes av intäkter från flera olika områden – till exempel grafiska rättigheter i form av notlicenser, vissa rättigheter till live, merchandise, synkroniseringar samt biblioteks- och fonogramersättning.

Data kommer från Stim, NCB, SAMI, Ifpi Sverige, Musikförläggarna och Copyswede (via upphovsrättsorganisationerna).