Om Musiksveriges statistik

 

Musikbranschen i siffror – statistik för 2015 visar liksom tidigare statistikrapporter från Musiksverige den svenska musikbranschens omsättning i form av intäkter som genererats via laglig distribution på den inhemska marknaden och exportmarknaden. Branschspecifika ord och termer går att finna längst bak i rapporten.

Rapporten analyserar den svenska musikbranschens omsättning sedan 2009, med fokus på det senaste årets intäktsutveckling, utifrån de tre kategorierna upphovsrättsliga intäkter, intäkter från inspelad musik och konsertintäkter.

Både intäkter från inspelad musik och konsertintäkter avser hela marknaden och priset mot konsument.

Den totala omsättningen för den samlade musikbranschens alla genrer inkluderar:

  1. Upphovsrättsliga intäkter som genereras när musik framförs exempelvis i radio, på tv, internet eller i bakgrunden på restauranger eller andra offentliga utrymmen.
  2. Intäkter för inspelad musik som säljs i form av prenumerationsabonnemang på strömmad musik, eller som fysiska skivor eller nedladdningar.
  3. Konsertintäkter i samband med festivaler och konserter.

Vidare redovisar rapporten intäkterna uppdelade på inhemsk respektive utländsk försäljning. Med inhemsk musikförsäljning avses betalningar för musikkonsumtion i Sverige. Det betyder att exempelvis konsertintäkter från svenska artister liksom exempelvis de utländska artisterna One Direction eller Ariana Grande som spelade i Sverige 2015 inräknas i den inhemska marknadens intäkter, medan svensk musik som framförts i utlandet räknas som exportintäkter – i de fall intäkterna tas upp i Sverigeregistrerade bolag. Svenska rättighetshavare som får sin musik framförd exempelvis i radio, på tv eller via internet utomlands utgör alltså exempel på upphovsrättslig musikexport. Vid exempelvis ett svenskt musikbolags licensiering till en part i ett annat land, uppstår en exportintäkt för inspelad musik hos det svenska bolaget.

En arbetsgrupp har levererat data och även granskat rapporten. Arbetsgruppen har i likhet med tidigare år bestått av experter i Musiksveriges medlemsorganisationer.

Ekonomie doktor Linda Portnoff, vd på Musiksverige, har sammanställt statistiken och författat rapporten. Sofia Thurn, projektledare på Musiksverige, har koordinerat arbetet.

Musiksverige har publicerat statistikrapporter sedan 2012. Sedan dess har statistiken uppdaterats årligen. Samma mätmetoder har över lag tillämpats från år till år, vilket ger en jämförbarhet över tid. I de fall en metod har ändrats har även historiska data omräknats utifrån den nya metoden för att bevara jämförbarheten.

Musiksveriges samtliga tidigare rapporter finns tillgängliga på musiksverige.org.